تصاویر نمایشگاه تهران 1394

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران (مرداد 1393)

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

غرفه نمایشگاه

گواهینامه ها

گواهی tuv اروپا

استاندارد ملی لوله

استاندارد ملی اتصالات

گواهی عضویت صنفی تولیید کنندگان

گواهی فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن لوله

گواهی فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن پوش فیت

گواهی وزارت بهداشت و درمان

یکصد برند برتر

گواهی ایزو

نمایشگاه لوله و اتصالات تهران تیر1393

pic.1

pic.2

pic.3

pic.4

pic.5

pic.6

pic.7

pic.7